17th World Youth Teams Championships Team
Line-Ups
Kids Teams

vs
Open Room   Closed Room
FENG Jinliang LU Chih En
XIE Ren-Jun HSU Liang-Cheng WANG Xiaoyang GAN Qingshen
MA Hongjie CHEN Ting-You

• For the team record, click on the team name.

Close Window