14th Red Bull World Bridge Series Team
Line-Ups
M-SEMIFINAL A

vs
Open Room   Closed Room
HE Wenjiong PU Zhiyong
CHEN Hua ZHOU Tao WEI Yu JIN Jing
YANG Hui SHI Shaomin

• For the team record, click on the team name.

Close Window