14th Red Bull World Bridge Series Team
Line-Ups
M-SEMIFINAL A

vs
Open Room   Closed Room
WANG Yanhua PU Zhiyong
CHEN Hua ZHOU Tao HE Sen WEN Jing
WANG Xuezhu SHI Shaomin

• For the team record, click on the team name.

Close Window