14th Red Bull World Bridge Series Round 8 M-SEMIFINAL A

vs

12.57 - 7.43 VP (27 - 21 IMP)

Open Room   Closed Room
 GAN Xinli   CHEN Yunlong 
 PENG Jianfeng   YAN Jin   SHEN Jia Xiang   ZHENG Zuanpei 
 HE Xinmei   GAN Lin 
  Open Room Closed Room  
Board Cont Decl Lead Tricks NS EW Cont Decl Lead Tricks NS EW SHENZHEN SUZHOUTAIHU
22  4  10   10  420    6  10   11    50  10   
23  3NT  10   10  630    3NT  2   10  630       
24  4 A   500    4  Q     100  12   
25  6  Q   11    50  3NT  9   11  460      11 
26  4 J   10  790    4  Q   10  620     
27  4  3   11    450  4  5   11    450     
28  4  6   10    420  4  A   50      10 

• For the team record, click on the team name.
• For all the results of a specific board click on the board number.
• For bidding and play information for a specific board, click on the number of tricks.
• For bidding and play information for all boards of the match, click here.

Close Window