5th Funbridge World Youth Championships Team
Line-Ups
7th European Open Championships

vs
Open Room   Closed Room
YUAN Zhijie CHENG Jingyu
YANG Qipeng WANG Dingyuan LIU Yihong YUN Yu
DENG Cheng ZHOU Zhenlin

• For the team record, click on the team name.

Close Window