41st World Team Championships Team
Line-Ups
41st World Team Championships

vs
Open Room   Closed Room
LIANG Tian GAN Derun
WU Wenjun JIANG Wenbo GAO Wen Wei LOU Xing Cheng
ZHAN Hua YAO Zhongzhao

• For the team record, click on the team name.

Close Window