41st World Team Championships Team
Line-Ups
41st World Team Championships

vs
Open Room   Closed Room
GAN Derun WEI Yu
DONG Chunhui HE Wenjiong JIANG Wenbo WU Wenjun
YAO Zhongzhao BI Shuguang

• For the team record, click on the team name.

Close Window