41st World Team Championships Round 14 41st World Team Championships

CHINA JUAN  vs  WUHAN
Open Room Closed Room
LIANG Tian
WU Wenjun JIANG Wenbo
ZHAN Hua
GAN Derun
GAO Wen Wei LOU Xing Cheng
YAO Zhongzhao
Board 11. Dealer South. None Vulnerable.
  ♠ A K Q J T 5 4 3
A 8 4
K 2
♣ -
♠ 8 2
Q J T 9
Q 6 4
♣ A K 9 3
Bridge deal ♠ 7
5
J T 9 5 3
♣ J T 8 7 5 4
  ♠ 9 6
K 7 6 3 2
A 8 7
♣ Q 6 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 7 by S
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: -50
Contract: 5 by N
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 480
530 points difference for WUHAN, 11 IMPs for WUHAN
Board 12. Dealer West. N-S Vulnerable.
  ♠ A Q T 9 8 6
K 9 2
3
♣ T 8 4
♠ 5 4 3 2
Q T 8 7
A 2
♣ A Q 6
Bridge deal ♠ K J
5
J T 8 6 5 4
♣ 9 5 3 2
  ♠ 7
A J 6 4 3
K Q 9 7
♣ K J 7
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 620
Contract: 2 by N
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: 110
510 points difference for CHINA JUAN, 11 IMPs for CHINA JUAN
Board 13. Dealer North. All Vulnerable.
  ♠ K 4
A 5 4 3
K Q J 4
♣ K 9 6
♠ T 9 7 6
K Q 9
6 5 3
♣ A Q 4
Bridge deal ♠ 8 5 3 2
J T 7
T 8
♣ J T 7 5
  ♠ A Q J
8 6 2
A 9 7 2
♣ 8 3 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 600
Contract: 3NT by S
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 600
Board 14. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ A K 9 8 6 5 4 3
-
K 3 2
♣ K 3
♠ Q 2
A K T 9 6 5
A 6
♣ 8 6 5
Bridge deal ♠ J
Q 4 3
T 8 7 4
♣ Q J 9 7 2
  ♠ T 7
J 8 7 2
Q J 9 5
♣ A T 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by N
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 480
Contract: 4 by N
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 480
Board 15. Dealer South. N-S Vulnerable.
  ♠ Q 8
T 9 7 4
Q T 6
♣ K 4 3 2
♠ 9 7 5 4
K 2
J 9 7 3
♣ J 6 5
Bridge deal ♠ 6 3
A Q 8 6 5
A 2
♣ T 9 8 7
  ♠ A K J T 2
J 3
K 8 5 4
♣ A Q
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by S
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: -100
Contract: 2NT by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 150
250 points difference for WUHAN, 6 IMPs for WUHAN
Board 16. Dealer West. E-W Vulnerable.
  ♠ J 9
4
A J 7 2
♣ K Q J T 7 6
♠ K 6 4 3
K J T 6
K T 9 6 3
♣ -
Bridge deal ♠ A Q 5 2
A Q 7 3 2
8 4
♣ 5 2
  ♠ T 8 7
9 8 5
Q 5
♣ A 9 8 4 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5 by E
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: -650
Contract: 5 by N
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: -50
600 points difference for WUHAN, 12 IMPs for WUHAN
Board 17. Dealer North. None Vulnerable.
  ♠ 4 3 2
K 9 8 4 3
A K 3
♣ Q 6
♠ K 9
Q J
T 8 7 6 5
♣ J T 4 3
Bridge deal ♠ J T 8 7 5
A T 5 2
Q 9
♣ A K
  ♠ A Q 6
7 6
J 4 2
♣ 9 8 7 5 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 1NT by S
Result: 2 tricks for NS
Score for NS: -250
Contract: 1NT by S
Result: 5 tricks for NS
Score for NS: -100
150 points difference for WUHAN, 4 IMPs for WUHAN
Board 18. Dealer East. N-S Vulnerable.
  ♠ 8 5
A K J T 7 4
-
♣ K J 9 8 5
♠ Q J 6 4 3
8 3
J 9 4
♣ Q 3 2
Bridge deal ♠ A K 7 2
9 6 5
K 7 6 3 2
♣ 7
  ♠ T 9
Q 2
A Q T 8 5
♣ A T 6 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5 by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 600
Contract: 4 by N
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 650
50 points difference for WUHAN, 2 IMPs for WUHAN
Board 19. Dealer South. E-W Vulnerable.
  ♠ Q T 6 3
6 5 4 3
8 3 2
♣ 5 3
♠ A 7
Q
Q 9 7 6 5 4
♣ A 6 4 2
Bridge deal ♠ J 9 4
A 9 8 2
-
♣ K Q J T 8 7
  ♠ K 8 5 2
K J T 7
A K J T
♣ 9
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5 by E
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: -600
Contract: 1x by S
Result: 7 tricks for NS
Score for NS: 140
740 points difference for WUHAN, 12 IMPs for WUHAN
Board 20. Dealer West. All Vulnerable.
  ♠ A J T 6 4 3
T 3
A K 7
♣ Q 8
♠ K 9 8 5
Q 8 5 4
9 8 3
♣ J 3
Bridge deal ♠ Q 2
A K 2
Q J T 6 2
♣ A 6 5
  ♠ 7
J 9 7 6
5 4
♣ K T 9 7 4 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2 by N
Result: 7 tricks for NS
Score for NS: -100
Contract: 2 by N
Result: 7 tricks for NS
Score for NS: -100
Close Window