41st World Team Championships Round 14 41st World Team Championships

BEIJING SHARESUN  vs  CHINA OPEN
Open Room Closed Room
LIU Jing
SHI Haojun ZHANG Bangxiang
HOU Xu
JU Chuancheng
SHENG Ming ZHANG Yizhuo
SHI Zheng Jun
Board 11. Dealer South. None Vulnerable.
  ♠ A K Q J T 5 4 3
A 8 4
K 2
♣ -
♠ 8 2
Q J T 9
Q 6 4
♣ A K 9 3
Bridge deal ♠ 7
5
J T 9 5 3
♣ J T 8 7 5 4
  ♠ 9 6
K 7 6 3 2
A 8 7
♣ Q 6 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 6 by N
Result: 13 tricks for NS
Score for NS: 1010
Contract: 6 by N
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 980
30 points difference for BEIJING SHARESUN, 1 IMP for BEIJING SHARESUN
Board 12. Dealer West. N-S Vulnerable.
  ♠ A Q T 9 8 6
K 9 2
3
♣ T 8 4
♠ 5 4 3 2
Q T 8 7
A 2
♣ A Q 6
Bridge deal ♠ K J
5
J T 8 6 5 4
♣ 9 5 3 2
  ♠ 7
A J 6 4 3
K Q 9 7
♣ K J 7
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 620
Contract: 3NT by N
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: -100
720 points difference for BEIJING SHARESUN, 12 IMPs for BEIJING SHARESUN
Board 13. Dealer North. All Vulnerable.
  ♠ K 4
A 5 4 3
K Q J 4
♣ K 9 6
♠ T 9 7 6
K Q 9
6 5 3
♣ A Q 4
Bridge deal ♠ 8 5 3 2
J T 7
T 8
♣ J T 7 5
  ♠ A Q J
8 6 2
A 9 7 2
♣ 8 3 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 600
Contract: 3NT by N
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 630
30 points difference for CHINA OPEN, 1 IMP for CHINA OPEN
Board 14. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ A K 9 8 6 5 4 3
-
K 3 2
♣ K 3
♠ Q 2
A K T 9 6 5
A 6
♣ 8 6 5
Bridge deal ♠ J
Q 4 3
T 8 7 4
♣ Q J 9 7 2
  ♠ T 7
J 8 7 2
Q J 9 5
♣ A T 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by N
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 480
Contract: 6 by N
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 980
500 points difference for CHINA OPEN, 11 IMPs for CHINA OPEN
Board 15. Dealer South. N-S Vulnerable.
  ♠ Q 8
T 9 7 4
Q T 6
♣ K 4 3 2
♠ 9 7 5 4
K 2
J 9 7 3
♣ J 6 5
Bridge deal ♠ 6 3
A Q 8 6 5
A 2
♣ T 9 8 7
  ♠ A K J T 2
J 3
K 8 5 4
♣ A Q
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 1NT by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 150
Contract: 4 by N
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: -200
350 points difference for BEIJING SHARESUN, 8 IMPs for BEIJING SHARESUN
Board 16. Dealer West. E-W Vulnerable.
  ♠ J 9
4
A J 7 2
♣ K Q J T 7 6
♠ K 6 4 3
K J T 6
K T 9 6 3
♣ -
Bridge deal ♠ A Q 5 2
A Q 7 3 2
8 4
♣ 5 2
  ♠ T 8 7
9 8 5
Q 5
♣ A 9 8 4 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5 by E
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: -650
Contract: 5x by N
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: -100
550 points difference for CHINA OPEN, 11 IMPs for CHINA OPEN
Board 17. Dealer North. None Vulnerable.
  ♠ 4 3 2
K 9 8 4 3
A K 3
♣ Q 6
♠ K 9
Q J
T 8 7 6 5
♣ J T 4 3
Bridge deal ♠ J T 8 7 5
A T 5 2
Q 9
♣ A K
  ♠ A Q 6
7 6
J 4 2
♣ 9 8 7 5 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 1 by E
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -140
Contract: 2 by E
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: -110
30 points difference for CHINA OPEN, 1 IMP for CHINA OPEN
Board 18. Dealer East. N-S Vulnerable.
  ♠ 8 5
A K J T 7 4
-
♣ K J 9 8 5
♠ Q J 6 4 3
8 3
J 9 4
♣ Q 3 2
Bridge deal ♠ A K 7 2
9 6 5
K 7 6 3 2
♣ 7
  ♠ T 9
Q 2
A Q T 8 5
♣ A T 6 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5x by W
Result: 7 tricks for EW
Score for NS: 800
Contract: 4x by E
Result: 6 tricks for EW
Score for NS: 800
Board 19. Dealer South. E-W Vulnerable.
  ♠ Q T 6 3
6 5 4 3
8 3 2
♣ 5 3
♠ A 7
Q
Q 9 7 6 5 4
♣ A 6 4 2
Bridge deal ♠ J 9 4
A 9 8 2
-
♣ K Q J T 8 7
  ♠ K 8 5 2
K J T 7
A K J T
♣ 9
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5x by E
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: -750
Contract: 5 by E
Result: 13 tricks for EW
Score for NS: -640
110 points difference for CHINA OPEN, 3 IMPs for CHINA OPEN
Board 20. Dealer West. All Vulnerable.
  ♠ A J T 6 4 3
T 3
A K 7
♣ Q 8
♠ K 9 8 5
Q 8 5 4
9 8 3
♣ J 3
Bridge deal ♠ Q 2
A K 2
Q J T 6 2
♣ A 6 5
  ♠ 7
J 9 7 6
5 4
♣ K T 9 7 4 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2 by N
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: 110
Contract: 2 by N
Result: 6 tricks for NS
Score for NS: -200
310 points difference for BEIJING SHARESUN, 7 IMPs for BEIJING SHARESUN
Close Window