41st World Team Championships Round 11 41st World Team Championships

BEIJING SHARESUN  vs  CHINA JIEGAO
Open Room Closed Room
LIU Jing
HE Weiwei ZHANG Zhijun
HOU Xu
LIAO Zhengjiang
SHENG Ming ZHANG Yizhuo
XIE Zhaobing
Board 11. Dealer South. None Vulnerable.
  ♠ Q 9 6 4 3
K J 5 3
9 4 3
♣ A
♠ A K T
Q
Q J T 8 7
♣ 8 7 6 5
Bridge deal ♠ 8 2
A 8 7 2
A
♣ K J T 9 4 2
  ♠ J 7 5
T 9 6 4
K 6 5 2
♣ Q 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by E
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: -150
Contract: 6 by W
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: 50
200 points difference for CHINA JIEGAO, 5 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 12. Dealer West. N-S Vulnerable.
  ♠ A K 8
A K 5 3 2
9
♣ A J 4 2
♠ T 9 5
9 8 7
A K 3
♣ K T 8 6
Bridge deal ♠ Q 7 4
T
Q J T 6 4 2
♣ 9 7 3
  ♠ J 6 3 2
Q J 6 4
8 7 5
♣ Q 5
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5 by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 650
Contract: 6 by N
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: -100
750 points difference for BEIJING SHARESUN, 13 IMPs for BEIJING SHARESUN
Board 13. Dealer North. All Vulnerable.
  ♠ A 6 5
6 2
A Q J T 7 6
♣ 5 4
♠ K T 7 2
T 7 5 3
K 5
♣ A T 7
Bridge deal ♠ J 8
K Q 4
8 4 3 2
♣ Q 9 8 3
  ♠ Q 9 4 3
A J 9 8
9
♣ K J 6 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 630
Contract: 2 by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 110
520 points difference for BEIJING SHARESUN, 11 IMPs for BEIJING SHARESUN
Board 14. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ A Q T 7 6
Q
T 9 8 6
♣ A 6 4
♠ 5 3 2
9 6 5 3
A K Q
♣ K J 7
Bridge deal ♠ J 9 4
A J 4 2
J 4 3
♣ T 9 5
  ♠ K 8
K T 8 7
7 5 2
♣ Q 8 3 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 1NT by S
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: 120
Contract: 2 by W
Result: 6 tricks for EW
Score for NS: 100
20 points difference for BEIJING SHARESUN, 1 IMP for BEIJING SHARESUN
Board 15. Dealer South. N-S Vulnerable.
  ♠ A 9 7 6
K T 6 5
K
♣ 7 4 3 2
♠ Q J 5 3
A 8 4
Q 9 6 3 2
♣ 6
Bridge deal ♠ T 4 2
J 9 7 2
8
♣ A Q J 8 5
  ♠ K 8
Q 3
A J T 7 5 4
♣ K T 9
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by S
Result: 6 tricks for NS
Score for NS: -300
Contract: 2 by S
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: 90
390 points difference for CHINA JIEGAO, 9 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 16. Dealer West. E-W Vulnerable.
  ♠ Q 8 6 4
Q 7 2
A T 9
♣ T 4 3
♠ -
A K J 9 8
8 7 5 4
♣ K 7 6 5
Bridge deal ♠ A K 9 7 5
T 5 4
K Q 2
♣ 8 2
  ♠ J T 3 2
6 3
J 6 3
♣ A Q J 9
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by W
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -620
Contract: 4 by W
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -620
Board 17. Dealer North. None Vulnerable.
  ♠ T 4 3 2
6 5 4 2
K T 8 6
♣ K
♠ Q 8 7
A Q J T 3
A 9 4
♣ A Q
Bridge deal ♠ A 6 5
8 7
J 7 3
♣ 9 8 5 4 3
  ♠ K J 9
K 9
Q 5 2
♣ J T 7 6 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 1 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -140
Contract: 3NT by W
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: 50
190 points difference for CHINA JIEGAO, 5 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 18. Dealer East. N-S Vulnerable.
  ♠ 4 2
A Q 4
Q T 9 6
♣ A 8 5 3
♠ 3
K T 6 5 2
K J 5 4
♣ T 4 2
Bridge deal ♠ K J T 9 8 7 6
9 3
A 3
♣ J 7
  ♠ A Q 5
J 8 7
8 7 2
♣ K Q 9 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 600
Contract: 3 by E
Result: 7 tricks for EW
Score for NS: 100
500 points difference for BEIJING SHARESUN, 11 IMPs for BEIJING SHARESUN
Board 19. Dealer South. E-W Vulnerable.
  ♠ J T
-
A 8 4
♣ A K J 9 7 6 4 3
♠ 8
Q 8 7 5 4 3
9 7 2
♣ Q 8 2
Bridge deal ♠ 7 6 5 2
A J 6 2
Q J 5
♣ T 5
  ♠ A K Q 9 4 3
K T 9
K T 6 3
♣ -
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4NT by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 460
Contract: 6 by S
Result: 13 tricks for NS
Score for NS: 1010
550 points difference for CHINA JIEGAO, 11 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 20. Dealer West. All Vulnerable.
  ♠ A T 7 6 5
K 2
J 5
♣ T 8 4 3
♠ K Q 9 4 3
3
A Q 8 7 6 3
♣ 5
Bridge deal ♠ J 8
T 8 7 6 4
K T 4
♣ J 7 2
  ♠ 2
A Q J 9 5
9 2
♣ A K Q 9 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5 by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 600
Contract: 5 by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 600
Close Window