41st World Team Championships Round 9 41st World Team Championships

QUANZHOU FENGDA  vs  CHINA JIEGAO
Open Room Closed Room
JIN Ke
HE Weiwei ZHANG Zhijun
BAO Xiangdong
HUANG Yong
HE Junda WANG Zongze
XIE Zhaobing
Board 21. Dealer North. N-S Vulnerable.
  ♠ 8 7 4 2
J 9 8 5
-
♣ A 6 5 3 2
♠ A T 9 6 3
A 7 3
A Q 5 3
♣ Q
Bridge deal ♠ Q J
Q T 6 2
T 9 8 4 2
♣ J 9
  ♠ K 5
K 4
K J 7 6
♣ K T 8 7 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by W
Result: 7 tricks for EW
Score for NS: 100
Contract: 3 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -110
210 points difference for QUANZHOU FENGDA, 5 IMPs for QUANZHOU FENGDA
Board 22. Dealer East. E-W Vulnerable.
  ♠ J 9 4
A Q 8 3
J 7 4 3
♣ Q 7
♠ A Q 7 6 3
J 5
A Q 5
♣ 5 3 2
Bridge deal ♠ K T 5
T 6 2
K 9 6
♣ K J 9 4
  ♠ 8 2
K 9 7 4
T 8 2
♣ A T 8 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -140
Contract: 2 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -140
Board 23. Dealer South. All Vulnerable.
  ♠ 8
Q 9 8 6
A 9 6 5 3
♣ J 8 3
♠ A J
K 5 4 3 2
Q 4 2
♣ K 4 2
Bridge deal ♠ Q T 3
A J T 7
K T
♣ Q 9 7 5
  ♠ K 9 7 6 5 4 2
-
J 8 7
♣ A T 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by N
Result: 6 tricks for NS
Score for NS: -300
Contract: 3 by S
Result: 7 tricks for NS
Score for NS: -200
100 points difference for CHINA JIEGAO, 3 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 24. Dealer West. None Vulnerable.
  ♠ T 9 8 7
A T 9 8 3
7 6 2
♣ 3
♠ Q J 3
K Q J
J 8 4
♣ J 9 8 5
Bridge deal ♠ K
7 6 4 2
K T 9 3
♣ A T 7 2
  ♠ A 6 5 4 2
5
A Q 5
♣ K Q 6 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 420
Contract: 2 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 170
250 points difference for QUANZHOU FENGDA, 6 IMPs for QUANZHOU FENGDA
Board 25. Dealer North. E-W Vulnerable.
  ♠ Q T 6 4
K 9 5
J 9 4
♣ T 6 5
♠ K 9 5
J T 6
A K 8 2
♣ Q J 8
Bridge deal ♠ 8 7 3 2
A 3
Q T 7 5
♣ 7 4 2
  ♠ A J
Q 8 7 4 2
6 3
♣ A K 9 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by S
Result: 7 tricks for NS
Score for NS: -100
Contract: 2 by E
Result: 7 tricks for EW
Score for NS: 100
200 points difference for CHINA JIEGAO, 5 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 26. Dealer East. All Vulnerable.
  ♠ J 6
Q 9 8 5 4
A Q 5 3
♣ K 2
♠ -
A K 6
8 6 4 2
♣ A Q J 6 5 4
Bridge deal ♠ A Q T 9 8 7 3
T
K 9
♣ T 8 3
  ♠ K 5 4 2
J 7 3 2
J T 7
♣ 9 7
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by E
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -620
Contract: 3 by E
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -170
450 points difference for CHINA JIEGAO, 10 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 27. Dealer South. None Vulnerable.
  ♠ Q 8 7 5
Q 8 4
A 3
♣ A 8 5 2
♠ J 9 6 4
9 5
K 9 7 5 2
♣ Q J
Bridge deal ♠ T 3 2
K T 6
8 6 4
♣ T 9 4 3
  ♠ A K
A J 7 3 2
Q J T
♣ K 7 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 460
Contract: 6 by S
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 980
520 points difference for CHINA JIEGAO, 11 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 28. Dealer West. N-S Vulnerable.
  ♠ 6 5
9 7 4
9 8 7 6 4 3
♣ 5 2
♠ A 8 4
Q 8 2
K T 5
♣ K T 4 3
Bridge deal ♠ K J 9 3
A K T 6 3
A
♣ A 9 8
  ♠ Q T 7 2
J 5
Q J 2
♣ Q J 7 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 6 by E
Result: 13 tricks for EW
Score for NS: -1010
Contract: 4 by W
Result: 12 tricks for EW
Score for NS: -480
530 points difference for CHINA JIEGAO, 11 IMPs for CHINA JIEGAO
Board 29. Dealer North. All Vulnerable.
  ♠ 4
K 7 6 5
J T
♣ Q J T 7 3 2
♠ K T 9 7 5
Q J
8 4 2
♣ 9 6 5
Bridge deal ♠ A J 8 3
A T 9 8 4 2
7
♣ 8 4
  ♠ Q 6 2
3
A K Q 9 6 5 3
♣ A K
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4NT by N
Result: 13 tricks for NS
Score for NS: 720
Contract: 3NT by N
Result: 13 tricks for NS
Score for NS: 720
Board 30. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ K J 7 6 5 2
Q J 4
T 6
♣ 5 2
♠ T 4 3
A 6
A 8 4
♣ K J T 8 3
Bridge deal ♠ A Q 9 8
8 7 5 3 2
K J 2
♣ 6
  ♠ -
K T 9
Q 9 7 5 3
♣ A Q 9 7 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by W
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -430
Contract: 2 by N
Result: 5 tricks for NS
Score for NS: -150
280 points difference for CHINA JIEGAO, 7 IMPs for CHINA JIEGAO
Close Window