41st World Team Championships Round 9 41st World Team Championships

NADAR  vs  SAIC VW
Open Room Closed Room
SATYANARAYANA Bachiraju
SHAO Zi Jian ZHUANG Zejun
NADAR Kiran
HU Mao Yuan
BALAKRISHNAN Prabhakar TEWARI Rajeshwar
LIU Yi Qian
Board 21. Dealer North. N-S Vulnerable.
  ♠ 8 7 4 2
J 9 8 5
-
♣ A 6 5 3 2
♠ A T 9 6 3
A 7 3
A Q 5 3
♣ Q
Bridge deal ♠ Q J
Q T 6 2
T 9 8 4 2
♣ J 9
  ♠ K 5
K 4
K J 7 6
♣ K T 8 7 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 1 by W
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -170
Contract: 5 by E
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: 50
220 points difference for SAIC VW, 6 IMPs for SAIC VW
Board 22. Dealer East. E-W Vulnerable.
  ♠ J 9 4
A Q 8 3
J 7 4 3
♣ Q 7
♠ A Q 7 6 3
J 5
A Q 5
♣ 5 3 2
Bridge deal ♠ K T 5
T 6 2
K 9 6
♣ K J 9 4
  ♠ 8 2
K 9 7 4
T 8 2
♣ A T 8 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -140
Contract: 2 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -140
Board 23. Dealer South. All Vulnerable.
  ♠ 8
Q 9 8 6
A 9 6 5 3
♣ J 8 3
♠ A J
K 5 4 3 2
Q 4 2
♣ K 4 2
Bridge deal ♠ Q T 3
A J T 7
K T
♣ Q 9 7 5
  ♠ K 9 7 6 5 4 2
-
J 8 7
♣ A T 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by S
Result: 6 tricks for NS
Score for NS: -300
Contract: 4 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: 100
400 points difference for SAIC VW, 9 IMPs for SAIC VW
Board 24. Dealer West. None Vulnerable.
  ♠ T 9 8 7
A T 9 8 3
7 6 2
♣ 3
♠ Q J 3
K Q J
J 8 4
♣ J 9 8 5
Bridge deal ♠ K
7 6 4 2
K T 9 3
♣ A T 7 2
  ♠ A 6 5 4 2
5
A Q 5
♣ K Q 6 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 170
Contract: 4 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 420
250 points difference for SAIC VW, 6 IMPs for SAIC VW
Board 25. Dealer North. E-W Vulnerable.
  ♠ Q T 6 4
K 9 5
J 9 4
♣ T 6 5
♠ K 9 5
J T 6
A K 8 2
♣ Q J 8
Bridge deal ♠ 8 7 3 2
A 3
Q T 7 5
♣ 7 4 2
  ♠ A J
Q 8 7 4 2
6 3
♣ A K 9 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by S
Result: 7 tricks for NS
Score for NS: -100
Contract: 3 by W
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: 100
200 points difference for SAIC VW, 5 IMPs for SAIC VW
Board 26. Dealer East. All Vulnerable.
  ♠ J 6
Q 9 8 5 4
A Q 5 3
♣ K 2
♠ -
A K 6
8 6 4 2
♣ A Q J 6 5 4
Bridge deal ♠ A Q T 9 8 7 3
T
K 9
♣ T 8 3
  ♠ K 5 4 2
J 7 3 2
J T 7
♣ 9 7
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3x by E
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -930
Contract: 3 by E
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: -200
730 points difference for SAIC VW, 12 IMPs for SAIC VW
Board 27. Dealer South. None Vulnerable.
  ♠ Q 8 7 5
Q 8 4
A 3
♣ A 8 5 2
♠ J 9 6 4
9 5
K 9 7 5 2
♣ Q J
Bridge deal ♠ T 3 2
K T 6
8 6 4
♣ T 9 4 3
  ♠ A K
A J 7 3 2
Q J T
♣ K 7 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by S
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 480
Contract: 6 by S
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 980
500 points difference for SAIC VW, 11 IMPs for SAIC VW
Board 28. Dealer West. N-S Vulnerable.
  ♠ 6 5
9 7 4
9 8 7 6 4 3
♣ 5 2
♠ A 8 4
Q 8 2
K T 5
♣ K T 4 3
Bridge deal ♠ K J 9 3
A K T 6 3
A
♣ A 9 8
  ♠ Q T 7 2
J 5
Q J 2
♣ Q J 7 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 6 by E
Result: 12 tricks for EW
Score for NS: -980
Contract: 6NT by W
Result: 13 tricks for EW
Score for NS: -1020
40 points difference for NADAR, 1 IMP for NADAR
Board 29. Dealer North. All Vulnerable.
  ♠ 4
K 7 6 5
J T
♣ Q J T 7 3 2
♠ K T 9 7 5
Q J
8 4 2
♣ 9 6 5
Bridge deal ♠ A J 8 3
A T 9 8 4 2
7
♣ 8 4
  ♠ Q 6 2
3
A K Q 9 6 5 3
♣ A K
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 130
Contract: 5 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: -100
230 points difference for NADAR, 6 IMPs for NADAR
Board 30. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ K J 7 6 5 2
Q J 4
T 6
♣ 5 2
♠ T 4 3
A 6
A 8 4
♣ K J T 8 3
Bridge deal ♠ A Q 9 8
8 7 5 3 2
K J 2
♣ 6
  ♠ -
K T 9
Q 9 7 5 3
♣ A Q 9 7 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by S
Result: 6 tricks for NS
Score for NS: -150
Contract: 2 by N
Result: 4 tricks for NS
Score for NS: -200
50 points difference for NADAR, 2 IMPs for NADAR
Close Window