41st World Team Championships Round 9 41st World Team Championships

BEIJING SHARESUN  vs  CHINA HYX
Open Room Closed Room
LIU Jing
LIAN Yong BIAN Jingsheng
HOU Xu
ZHOU Jia Hong
GU Rongjie ZHANG Yizhuo
FAN Chengyi
Board 21. Dealer North. N-S Vulnerable.
  ♠ 8 7 4 2
J 9 8 5
-
♣ A 6 5 3 2
♠ A T 9 6 3
A 7 3
A Q 5 3
♣ Q
Bridge deal ♠ Q J
Q T 6 2
T 9 8 4 2
♣ J 9
  ♠ K 5
K 4
K J 7 6
♣ K T 8 7 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by E
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -130
Contract: 2 by W
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -130
Board 22. Dealer East. E-W Vulnerable.
  ♠ J 9 4
A Q 8 3
J 7 4 3
♣ Q 7
♠ A Q 7 6 3
J 5
A Q 5
♣ 5 3 2
Bridge deal ♠ K T 5
T 6 2
K 9 6
♣ K J 9 4
  ♠ 8 2
K 9 7 4
T 8 2
♣ A T 8 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -140
Contract: 3NT by E
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: 100
240 points difference for CHINA HYX, 6 IMPs for CHINA HYX
Board 23. Dealer South. All Vulnerable.
  ♠ 8
Q 9 8 6
A 9 6 5 3
♣ J 8 3
♠ A J
K 5 4 3 2
Q 4 2
♣ K 4 2
Bridge deal ♠ Q T 3
A J T 7
K T
♣ Q 9 7 5
  ♠ K 9 7 6 5 4 2
-
J 8 7
♣ A T 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by S
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: -100
Contract: 4 by E
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -620
520 points difference for BEIJING SHARESUN, 11 IMPs for BEIJING SHARESUN
Board 24. Dealer West. None Vulnerable.
  ♠ T 9 8 7
A T 9 8 3
7 6 2
♣ 3
♠ Q J 3
K Q J
J 8 4
♣ J 9 8 5
Bridge deal ♠ K
7 6 4 2
K T 9 3
♣ A T 7 2
  ♠ A 6 5 4 2
5
A Q 5
♣ K Q 6 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 420
Contract: 4 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 420
Board 25. Dealer North. E-W Vulnerable.
  ♠ Q T 6 4
K 9 5
J 9 4
♣ T 6 5
♠ K 9 5
J T 6
A K 8 2
♣ Q J 8
Bridge deal ♠ 8 7 3 2
A 3
Q T 7 5
♣ 7 4 2
  ♠ A J
Q 8 7 4 2
6 3
♣ A K 9 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by S
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 140
Contract: 2 by S
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: 110
30 points difference for BEIJING SHARESUN, 1 IMP for BEIJING SHARESUN
Board 26. Dealer East. All Vulnerable.
  ♠ J 6
Q 9 8 5 4
A Q 5 3
♣ K 2
♠ -
A K 6
8 6 4 2
♣ A Q J 6 5 4
Bridge deal ♠ A Q T 9 8 7 3
T
K 9
♣ T 8 3
  ♠ K 5 4 2
J 7 3 2
J T 7
♣ 9 7
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by E
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -620
Contract: 4 by S
Result: 7 tricks for NS
Score for NS: -300
320 points difference for CHINA HYX, 8 IMPs for CHINA HYX
Board 27. Dealer South. None Vulnerable.
  ♠ Q 8 7 5
Q 8 4
A 3
♣ A 8 5 2
♠ J 9 6 4
9 5
K 9 7 5 2
♣ Q J
Bridge deal ♠ T 3 2
K T 6
8 6 4
♣ T 9 4 3
  ♠ A K
A J 7 3 2
Q J T
♣ K 7 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by S
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 480
Contract: 3NT by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 460
20 points difference for BEIJING SHARESUN, 1 IMP for BEIJING SHARESUN
Board 28. Dealer West. N-S Vulnerable.
  ♠ 6 5
9 7 4
9 8 7 6 4 3
♣ 5 2
♠ A 8 4
Q 8 2
K T 5
♣ K T 4 3
Bridge deal ♠ K J 9 3
A K T 6 3
A
♣ A 9 8
  ♠ Q T 7 2
J 5
Q J 2
♣ Q J 7 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 6 by E
Result: 12 tricks for EW
Score for NS: -980
Contract: 4 by E
Result: 13 tricks for EW
Score for NS: -510
470 points difference for CHINA HYX, 10 IMPs for CHINA HYX
Board 29. Dealer North. All Vulnerable.
  ♠ 4
K 7 6 5
J T
♣ Q J T 7 3 2
♠ K T 9 7 5
Q J
8 4 2
♣ 9 6 5
Bridge deal ♠ A J 8 3
A T 9 8 4 2
7
♣ 8 4
  ♠ Q 6 2
3
A K Q 9 6 5 3
♣ A K
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 6 by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: -200
Contract: 3NT by S
Result: 13 tricks for NS
Score for NS: 720
920 points difference for CHINA HYX, 14 IMPs for CHINA HYX
Board 30. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ K J 7 6 5 2
Q J 4
T 6
♣ 5 2
♠ T 4 3
A 6
A 8 4
♣ K J T 8 3
Bridge deal ♠ A Q 9 8
8 7 5 3 2
K J 2
♣ 6
  ♠ -
K T 9
Q 9 7 5 3
♣ A Q 9 7 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2x by W
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: -470
Contract: 3 by S
Result: 6 tricks for NS
Score for NS: -150
320 points difference for CHINA HYX, 8 IMPs for CHINA HYX
Close Window