41st World Team Championships Round 18 41st BERMUDA BOWL

CHINA  vs  CHINESE TAIPEI
Open Room Closed Room
JU Chuancheng
HO Chia-Sheng CHAO Allen
SHI Zheng Jun
HO Jia-Dong
LIAN Ruoyang SHI Haojun
SHEN Nai Jeng
Board 17. Dealer North. None Vulnerable.
  ♠ A J 5 4
Q J 7
A Q 2
♣ K 5 2
♠ K Q 7
A 2
K 9 8 5 4
♣ A Q J
Bridge deal ♠ 9 3 2
9 8 4 3
6 3
♣ T 7 4 3
  ♠ T 8 6
K T 6 5
J T 7
♣ 9 8 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 1NT by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 150
Contract: 2 by W
Result: 6 tricks for EW
Score for NS: 100
50 points difference for CHINA, 2 IMPs for CHINA
Board 18. Dealer East. N-S Vulnerable.
  ♠ Q 7 6 5
A 5 2
Q T 8 4
♣ K 2
♠ K 9 4 3
J 9 6
K J 6 2
♣ 9 3
Bridge deal ♠ J 8
K 8 7 4
7 3
♣ Q J 8 7 4
  ♠ A T 2
Q T 3
A 9 5
♣ A T 6 5
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by S
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 600
Contract: 3NT by N
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: -100
700 points difference for CHINA, 12 IMPs for CHINA
Board 19. Dealer South. E-W Vulnerable.
  ♠ A Q 8 4 3
K T 8
A T 7 3
♣ 4
♠ 6
A Q 3
K Q J 5 2
♣ T 8 7 6
Bridge deal ♠ 9 7 5
J 9 7 5 4
8 4
♣ 9 3 2
  ♠ K J T 2
6 2
9 6
♣ A K Q J 5
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by N
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 480
Contract: 4 by N
Result: 12 tricks for NS
Score for NS: 480
Board 20. Dealer West. All Vulnerable.
  ♠ K Q 4 3
A 9 8
K J 3
♣ 6 5 4
♠ 7
K Q J 7 3
Q 5 2
♣ A K Q 9
Bridge deal ♠ A J T 9 8
5 2
A 9
♣ J T 8 2
  ♠ 6 5 2
T 6 4
T 8 7 6 4
♣ 7 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2x by N
Result: 5 tricks for NS
Score for NS: -800
Contract: 2x by N
Result: 5 tricks for NS
Score for NS: -800
Board 21. Dealer North. N-S Vulnerable.
  ♠ 6 5 4
J 8 5 4 2
K 2
♣ A K J
♠ 8 7
9
A Q J T 5 4
♣ Q T 8 6
Bridge deal ♠ K Q T 9
Q 6
9 8 6
♣ 5 4 3 2
  ♠ A J 3 2
A K T 7 3
7 3
♣ 9 7
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by N
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 650
Contract: 4 by N
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 620
30 points difference for CHINA, 1 IMP for CHINA
Board 22. Dealer East. E-W Vulnerable.
  ♠ J 7 4
Q J T 3 2
A Q J 2
♣ T
♠ K Q 6 5
K 8 6 4
K 9
♣ 9 8 2
Bridge deal ♠ A T 9 8
A
8 7 4
♣ Q J 5 4 3
  ♠ 3 2
9 7 5
T 6 5 3
♣ A K 7 6
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by E
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: 100
Contract: 3 by E
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -140
240 points difference for CHINA, 6 IMPs for CHINA
Board 23. Dealer South. All Vulnerable.
  ♠ T 8 3
A T 9 7
A 4
♣ J T 9 8
♠ K J 6
K J 8 6 4 3 2
J 2
♣ Q
Bridge deal ♠ A 9 7 5 4
Q
K Q 9 7 6
♣ 5 4
  ♠ Q 2
5
T 8 5 3
♣ A K 7 6 3 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4x by E
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: 200
Contract: 4 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: 100
100 points difference for CHINA, 3 IMPs for CHINA
Board 24. Dealer West. None Vulnerable.
  ♠ K 8 7 6 3
A T 7 2
Q 5 2
♣ 9
♠ 9
K Q J 6
A 6 3
♣ A Q J 6 5
Bridge deal ♠ J T 4
9 8 3
9
♣ K T 8 7 4 2
  ♠ A Q 5 2
5 4
K J T 8 7 4
♣ 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 5x by E
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: -550
Contract: 5x by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: -300
250 points difference for CHINESE TAIPEI, 6 IMPs for CHINESE TAIPEI
Board 25. Dealer North. E-W Vulnerable.
  ♠ J T 8 6 2
K
Q T 9 5
♣ J T 2
♠ K 9 5 3
J 5
A K 4
♣ K 9 7 4
Bridge deal ♠ 4
Q 9 7 4 2
J 7
♣ Q 8 6 5 3
  ♠ A Q 7
A T 8 6 3
8 6 3 2
♣ A
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3 by E
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: 100
Contract: 2 by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 140
40 points difference for CHINESE TAIPEI, 1 IMP for CHINESE TAIPEI
Board 26. Dealer East. All Vulnerable.
  ♠ A K 7
Q 5
K T 3 2
♣ K J 9 8
♠ J 6 4 3
9 3
J 8 6 5
♣ T 3 2
Bridge deal ♠ Q 9 8
A K J 2
A 9 7 4
♣ 6 5
  ♠ T 5 2
T 8 7 6 4
Q
♣ A Q 7 4
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by N
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 600
Contract: 3NT by N
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: -100
700 points difference for CHINA, 12 IMPs for CHINA
Board 27. Dealer South. None Vulnerable.
  ♠ A K J 4
9 4
A J 8 6
♣ A 9 5
♠ Q 7 6 3
K 8 6 2
K 7 5 2
♣ Q
Bridge deal ♠ 9 8
Q J T 7 5
4 3
♣ T 8 6 4
  ♠ T 5 2
A 3
Q T 9
♣ K J 7 3 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by S
Result: 13 tricks for NS
Score for NS: 520
Contract: 3NT by N
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 430
90 points difference for CHINA, 3 IMPs for CHINA
Board 28. Dealer West. N-S Vulnerable.
  ♠ Q T 5
K 9 8 2
J 5
♣ K T 5 2
♠ J 9 6
A J 7
A K 7 4
♣ 8 4 3
Bridge deal ♠ A 8 3 2
6 5 4
Q
♣ A Q 9 7 6
  ♠ K 7 4
Q T 3
T 9 8 6 3 2
♣ J
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by E
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: -400
Contract: 3NT by W
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: 50
450 points difference for CHINESE TAIPEI, 10 IMPs for CHINESE TAIPEI
Board 29. Dealer North. All Vulnerable.
  ♠ A J T 9 5 4
8 4 3
3
♣ T 8 6
♠ 8 7 2
K Q J T 6
A T 5 4
♣ Q
Bridge deal ♠ K 3
A 9 5
K 9 8 6 2
♣ K J 4
  ♠ Q 6
7 2
Q J 7
♣ A 9 7 5 3 2
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 4 by E
Result: 10 tricks for EW
Score for NS: -620
Contract: 4 by W
Result: 11 tricks for EW
Score for NS: -650
30 points difference for CHINA, 1 IMP for CHINA
Board 30. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ T 7
Q 6 3 2
Q 4 3 2
♣ K 6 4
♠ 6 5 2
T 8 7 5
A J 7
♣ J T 7
Bridge deal ♠ K Q 8 4
A K J 4
K 9 8
♣ A 2
  ♠ A J 9 3
9
T 6 5
♣ Q 9 8 5 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 3NT by E
Result: 7 tricks for EW
Score for NS: 100
Contract: 4 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: 50
50 points difference for CHINA, 2 IMPs for CHINA
Board 31. Dealer South. N-S Vulnerable.
  ♠ Q T 9 5 4
T 8 7
5 3
♣ 5 4 2
♠ 8 6
A Q J 9
A K T 9 7 4 2
♣ -
Bridge deal ♠ A 7 3 2
K 5
Q
♣ A K J T 6 3
  ♠ K J
6 4 3 2
J 8 6
♣ Q 9 8 7
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 7 by E
Result: 13 tricks for EW
Score for NS: -1440
Contract: 3NT by W
Result: 13 tricks for EW
Score for NS: -520
920 points difference for CHINESE TAIPEI, 14 IMPs for CHINESE TAIPEI
Board 32. Dealer West. E-W Vulnerable.
  ♠ J 9 8 4
K T 9 5
A J 9
♣ A 9
♠ 6 5
7
Q 8 5 3 2
♣ T 8 7 5 2
Bridge deal ♠ A K T 7
A 6 4 3
7 6
♣ K 6 4
  ♠ Q 3 2
Q J 8 2
K T 4
♣ Q J 3
 
 
Open Room
West North East South
No bidding data
Closed Room
West North East South
No bidding data
West North East South
No play data
West North East South
No play data
Contract: 2x by E
Result: 5 tricks for EW
Score for NS: 800
Contract: 2 by N
Result: 8 tricks for NS
Score for NS: 110
690 points difference for CHINA, 12 IMPs for CHINA
Close Window