41st World Team Championships Round 8 41st BERMUDA BOWL

Board 30. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ 2
7 4
J T 9 8 5 3
♣ A J 7 3
♠ K J 5
K J 9 2
K Q 7 2
♣ Q 5
Bridge deal ♠ T 9 6 4 3
T 8 3
6
♣ T 9 6 4
  ♠ A Q 8 7
A Q 6 5
A 4
♣ K 8 2
 
 
CHINA  vs  JAPAN
Open Room Closed Room
JU Chuancheng
CHEN Dawei FURUTA Kazuo
SHI Zheng Jun
INO Masayuki
WANG Weimin ZHANG Bangxiang
TERAMOTO Tadashi
West North East South
--Pass1
Pass1Pass1NT
Pass2Pass3NT
PassPassPass
West North East South
--Pass1
x1Pass2NT
Pass3NTPassPass
Pass
West North East South
2J6A
7T44
Q985
53TK
QA42
K836
J43Q
27TA
5J68
-5--
West North East South
K43A
236A
Q534
27T6
52TA
5J68
KJ87
K---
Contract: 3NT by S
Result: 10 tricks for NS
Score for NS: 430
Contract: 3NT by S
Result: 9 tricks for NS
Score for NS: 400
30 points difference for CHINA, 1 IMP for CHINA

Close Window