41st World Team Championships Round 8 41st BERMUDA BOWL

Board 28. Dealer West. N-S Vulnerable.
  ♠ -
K Q 7 5 4
A 7 2
♣ A J 5 4 2
♠ T 9 6 4
9 8 3
8 4 3
♣ T 6 3
Bridge deal ♠ 7 3
A J T 6 2
K Q 9 5
♣ K Q
  ♠ A K Q J 8 5 2
-
J T 6
♣ 9 8 7
 
 
CHINA  vs  JAPAN
Open Room Closed Room
JU Chuancheng
CHEN Dawei FURUTA Kazuo
SHI Zheng Jun
INO Masayuki
WANG Weimin ZHANG Bangxiang
TERAMOTO Tadashi
West North East South
Pass1Pass1
Pass2Pass4
PassPassPass
West North East South
Pass1Pass1
Pass2Pass4
PassPassPass
West North East South
32Q6
TAK8
34J2
453A
677K
92TQ
TQ6J
34Q9
West North East South
32Q6
3AK7
3KA2
443A
657K
922Q
T76J
4A5J
8QTT
8795
64Q8
Contract: 4 by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 650
Contract: 4 by S
Result: 11 tricks for NS
Score for NS: 650

Close Window