41st World Team Championships Round 8 41st BERMUDA BOWL

Board 19. Dealer South. E-W Vulnerable.
  ♠ K Q 9 3
5 2
K Q 9 8 6 2
♣ 8
♠ A J 7 6 5 2
A 3
J 4
♣ K 6 5
Bridge deal ♠ T 4
K T 8 6
T 7
♣ A Q J T 4
  ♠ 8
Q J 9 7 4
A 5 3
♣ 9 7 3 2
 
 
CHINA  vs  JAPAN
Open Room Closed Room
JU Chuancheng
CHEN Dawei FURUTA Kazuo
SHI Zheng Jun
INO Masayuki
WANG Weimin ZHANG Bangxiang
TERAMOTO Tadashi
West North East South
---2
2Pass2NTPass
3NTPassPassPass
West North East South
---Pass
12x3
3Pass4Pass
PassPass
West North East South
K8J9
JQ73
46TA
A948
52A2
63Q3
22T7
5844
A5TJ
39K7
West North East South
4K73
JQT5
A5TJ
7Q48
32K4
2KT7
Contract: 3NT by E
Result: 8 tricks for EW
Score for NS: 100
Contract: 4 by W
Result: 9 tricks for EW
Score for NS: 100

Close Window