41st World Team Championships Round 7 41st BERMUDA BOWL

Board 10. Dealer East. All Vulnerable.
  ♠ K
K 7 2
K 9 6 2
♣ J 8 7 6 2
♠ 9 4
A Q 8 6
A T 5 4
♣ Q 5 4
Bridge deal ♠ A T 8 3
J 9 5 4
Q 7 3
♣ 9 3
  ♠ Q J 7 6 5 2
T 3
J 8
♣ A K T
 
 
INDIA  vs  CHINA
Open Room Closed Room
NADAR Kiran
LIAN Ruoyang SHI Haojun
SATYANARAYANA Bachiraju
JU Chuancheng
CHOKSHI Sunit VENKATARAMAN Kadayam Raman
SHI Zheng Jun
West North East South
--Pass1
xxx22
Pass2NTPassPass
Pass
West North East South
--Pass1
xPass2Pass
PassPass
West North East South
A243
67JT
8K95
4KA2
Q258
A63J
4K76
423A
963Q
578J
589K
QJTT
T9Q7
West North East South
423A
4K3J
T978
A243
679T
579K
Q63T
52Q2
QK55
4KA6
Contract: 2NT by N
Result: 6 tricks for NS
Score for NS: -200
Contract: 2 by E
Result: 7 tricks for EW
Score for NS: 100
300 points difference for CHINA, 7 IMPs for CHINA

Close Window