POLAND
COUNTRY OPEN TEAM

Poland

POLAND

Krzysztof BURAS (Poland)
player
Bartosz CHMURSKI (Poland)
player
Jacek KALITA (Poland)
player
Grzegorz NARKIEWICZ (Poland)
player
Michal NOWOSADZKI (Poland)
player
Piotr TUCZYNSKI (Poland)
player
Marek PIETRASZEK (Poland)
non-playing captain
Marek WOJCICKI (Poland)
coach
 

•  This team's roster is subject to the approval of the WBF Credentials Committee.
•  To modify an already submitted entry, please click here.