44th World Teams Championships Team
Line-Ups
7th European Open Championships

vs
Open Room   Closed Room
JU Chuancheng LUO Cheng
LAM Cheng Yen TAN Wei Seng CHEN Gang ZHUANG Zejun
SHI Zheng Jun LIU Yu Chen

• For the team record, click on the team name.

Close Window