15th World Bridge Series Team
Line-Ups
Mixed Teams

vs
Open Room   Closed Room
SUN Gang JIN Ke
ZHANG Bangxiang WANG Nan ZHANG Yongge LIU Yunqing
CHEN Wenmin ZHU Ping

• For the team record, click on the team name.

Close Window