15th World Bridge Series Team
Line-Ups
Mixed Teams

vs
Open Room   Closed Room
SHI Sylvia WANG Nan
WANG Weimin LIU Yi Qian LI Yiting WANG Jian-Jian
BATHURST Kevin ZHANG Bangxiang

• For the team record, click on the team name.

Close Window