15th World Bridge Series Team
Line-Ups
Mixed Teams

vs
Open Room   Closed Room
SHENG Ming JIN Ke
WANG Weimin LIU Yi Qian SHI Bin LIU Yan
TIAN Wei ZHU Ping

• For the team record, click on the team name.

Close Window