6th World Youth Open Championships Team
Line-Ups
U16 Teams

vs
Open Room   Closed Room
TIAN Maoxiang SUN Ruoshui
WEI Xieyang CAI Linzhen XIAO Hongxin CHEN Xingjian
YANG Junyu XIA Jingxuan

• For the team record, click on the team name.

Close Window