6th World Youth Open Championships Round 3 U16 Teams

vs

18.04 - 1.96 VP (34 - 6 IMP)

Open Room   Closed Room
 TIAN Maoxiang   LIU Yupeng 
 WANG Zihao   SHI Jiayi   LI Yaojia   CHEN Xingjian 
 YANG Junyu   ZHANG Zimo 
  Open Room Closed Room  
Board Cont Decl Lead Tricks NS EW Cont Decl Lead Tricks NS EW CS21MSCHOOL CAPRISUN
17  4  K   11  450    3  K   12  230     
18  3NT  3   13    520  6NT  3   13    1020  11   
19  4  10   10    620  4  9   10    620     
20  3NT  3     100  3NT  10     100     
21  3  A     140  4  J     300   
22  3  8   200    1NT  A   100     
23  2  Q   140    3NT  2     300  10   
24  1  A     80  2  2   140     

• For the team record, click on the team name.
• For all the results of a specific board click on the board number.
• For bidding and play information for a specific board, click on the number of tricks.
• For bidding and play information for all boards of the match, click here.

Close Window