2003 World Team Championships
Team
LineUps
Venice Cup

CHINA vs USA 1
Open Room   Closed Room
WANG Wen Fei PICUS Sue
SOKOLOW Tobi SEAMON-MOLSON Janice ZHANG Yalan GU Ling
WANG Hongli LEVIN Jill

Close Window