2003 World Team Championships
Team
LineUps
Venice Cup

USA 1 vs CHINESE TAIPEI
Open Room   Closed Room
PICUS Sue TSAI Wen-Chuan
GONG Fang-Wen HU Sheau-Fong SOKOLOW Tobi SEAMON-MOLSON Janice
LEVIN Jill LIU Violet

Close Window